Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

admin post on Czerwiec 20th, 2015
Posted in Team building

W związku z podsumowaniem projektu nr MKD/82 1 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Zamknięte Gry Szkoleniowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żuromiński oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: SGL CARBON S.A. (dawniej „POLGRAPH” S.A.), Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „POLSKI TYTOŃ” S.A., BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., „, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , Telewizja Kablowa ORION Sp. z o.o. , AKCES , eOpiekuni.pl Szymon Czerwiński, HERBA STUDIO, Mścisz i Wspólnicy Sp. j., Life IT sp. z o.o. , Proximetry Poland Sp. z o.o., WebMonk ŁUKASZ MATUSZEWSKI, B2BPartner, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bogusław Kiernozek, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.