Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

admin post on Maj 15th, 2015
Posted in Team building

W związku z raportowaniem projektu nr NZD/93 3 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Programu Spójności

Plan debata w czasie spotkania zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Szkolenia Dla Trenerów
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Zakłądy Chemiczne „SODA MĄTWY” S.A., Polfa Poznań S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., JASIEK Jarosław Tugi, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” , „RONI” Firma handlowo-Usługowa Edmund Rusinek Wroniecka Telewizja Kablowa , AROMES GROUP Sp. z o.o., EC Electronics Sp. z o.o., Invento Sp. z o.o., OPTIMAL ENERGY , Stopango sp. z o.o., Tomasz Jakubas ASTEL, Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.