Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

admin post on Listopad 7th, 2017
Posted in Team building

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr KFR/33 1 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Fundusze emerytalne
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: proszowicki oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Maszyn Elektrycznych „INDUKTA” S.A., „Wierzynek” S.A., GZW Odbudowa i Tuning, Gabinet Urologiczno Ginekologiczny, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, BEST Sp. z o.o. , Experter Group SA, JAKIE STUDIA , KRZYSZTOFOWICZ.COM Andrzej Krzysztofowicz, PPHU PLEXIFORM Lech Michalczewski, WINBERG , Logintrans Spółka z o. o. , Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o., PHENIKS SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.