Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

admin post on Październik 9th, 2015
Posted in Team building

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr IJOC/62 1 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Gry Negocjacyjne
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: limanowski oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A., MIRANDA S.A., Zakład Usługowy „KUBUŚ” Adam Mroczkowski, ABC Auto Myjnia Fenix-Pro, SAT-MONT-SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. jawna , „OCHRONA PRACY” Sp. z o.o., Agencja Marketingowa Wizerunek , ENSO Hubert Przybylski, INDEXMEDICA S.A., MELLE , T Komp Tomasz Kruszewski, Voyage-voyage , COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY Sp. z o. o., „NORCO POLSKA” , Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.