Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

admin post on Lipiec 13th, 2015
Posted in Team building

W związku z audytem programu nr UFH/23 1 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Programu Spójności

Plan dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Warsztaty Sprzedażowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „LUMOS”, Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., FHU ” REALITON” Anna Kubicz, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny , „METRUM CRYOFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , 4event.tv Marcin Oziębły, Edge-Solutions , INCOMESOLUTIONS , NeoSITech Łukasz Słabiński, Solveco sp. z o.o., YETICO , FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.