Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

admin post on Kwiecień 19th, 2015
Posted in Team building

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr YZM/16 2 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Program dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Symulacje Finansowe
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Rozmnażanie roślin
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Obrona narodowa
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: przasnyski oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Sp. z o.o., EKOLOG Jacek Ziółkowski, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Systemów RTV i SAT SYSTEM SAT S.C., „STALBUD TARNÓW” , BIURO PLUS , Edukacja Polska Sp. z o.o. , InfaNET Sylwester Kus, M4X Sp. z o. o., PsychoBene , Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , Codivate Piotr Kocjan, MEBLO-GLASS” NAPORA DYGAS SASAL SPÓŁKA JAWNA, Bogusława Nowak, Zbigniew Nowak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PAOLA spółka cywilna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.