Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

admin post on Sierpień 15th, 2015
Posted in Team building

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr PTG/51 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Z Motywowania
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: ząbkowicki oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jingongzhu Aricles Factory, IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., FHU CAS-CAR, Beskidzkie Centrum Czystości Apeks Sp. j., „AZART – TK TYBINKOWSKI” , BRANSAT S.C. J. Kitta, M. Demkowicz , ATS , DONEVA , JDF Cafe Sp. z o.o., MSP POLSKA , REDDOOR , Twinteq , Business Platform Sp. z o.o., „UNI-PRO” Grzegorz Bokotko, WIWAX

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.