Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

admin post on Grudzień 11th, 2017
Posted in Team building

W związku z realizacją programu nr KUX/15 4 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie warsztatu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Wrocław oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Bank Handlowy S.A., Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , „GPS CONTROL” , CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PROEXPO M.ZASADA, K.MAJER-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „3B” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ BARSZNICA, DARIUSZ BARSZNICA, PIOTR BARSZNICA, KONRAD , MK PROJEKT, PDC , VIP-LKB POLAND , Hydro-Vacuum , ONE-2-ONE , P.P.H. KOSIEK Krzysztof Kowalski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.