Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

admin post on Listopad 11th, 2015
Posted in Team building

W związku z zamknieciem programu nr NHX/35 3 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Plan debata w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Gry Symulacyjne
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosolski oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: GURGUL WOJCIECH F.H.U. USLUGI RYNKOWE, Huta Szkła Wyszków S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo-Reklamowa Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , CAR TECHNOLOGY PRODUCTION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Ekotrend , HR- SERWIS.PL , NOkia Siemens Networks Sp.z o.o., PALAMEDES , Zicom Next sp. z o.o., ASCO , Twelve Electric Sp. z o.o. , Centrum Innova

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.