Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

admin post on Wrzesień 13th, 2015
Posted in Team building

W związku z audytem działania funduszowego nr TUT/85 3 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Europejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program debata podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Wyjazdy Team Building
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Szkoły policealne
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sieradzki oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: MARIUSZ KOSIBA UNI-TYNK, RAWENT S.A., Intercel Recycling Sp. z o.o. , „RYNTRONIK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Eksportowo-Importowe, MULTIMEDIA POLSKA S.A. , Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. , CDE sp. z o.o. , eMBT Sp. z o.o., INNOVA FUNDS , Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa, SOUTH ISLAND PLACE , WROPOL ENGINEERING Józef Korsak, Enco Sp. z o.o., MDM , Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.